Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ  PORIADOK

obchodnej spoločnosti Dewind Plast, s.r.o.

 

 

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

 

1.      Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary a služby poskytované predávajúcim v súlade s predmetom jeho činnosti. Je záväzný pre predávajúceho a kupujúceho. Osobným prevzatím tovaru kupujúci súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

2.      Účelom reklamačného poriadku je informovať kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

3.      Predávajúcim je obchodná spoločnosť Dewind Plast, s.r.o. so sídlom Bešeňov 399, 941 41 Bešeňov, Slovenská republika, IČO: 46 162 780, DIČ: 2023262538, IČ DPH: SK2023262538 ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: s.r.o., vložka č.: 28954/N.

4.      Predajňa obchodnej spoločnosti Dewind plast, s.r.o. sídli na adrese: Pod kopcom 69, 940 02 Nové Zámky.

5.      Internetová stránka obchodnej spoločnosti Dewind Plast, s.r.o. je www.dewind-plast.sk .

6.      Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovarov a služieb, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho v predajni alebo na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

7.      Reklamovať je možné iba tovar zakúpený v predajni alebo tovar zakúpený prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a/alebo tovar zakúpený telefonicky a/alebo e-mailom, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.

8.      Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 612 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a s ustanoveniami § 411 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Čl. 2

Zodpovednosť za vady

 

1.      Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim.

2.      Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.

3.      Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

4.      Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru ako aj úplnosť dodávky pri jeho dodaní predávajúcim. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len keď preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru.

5.      Zistené zjavné vady je kupujúci povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu formou výmeny tovaru alebo znížením ceny. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia bude neoprávnená.

6.      Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje najmä na:

·         vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného;

·         vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;

·         vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;

·         vady a poškodenia tovaru spôsobené v dôsledku živelnej udalosti;

·         vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru;

·         vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru;

·         tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba;

·         vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom;

·         vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel;

·         vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru

·         vady a poškodenia tovaru vplyvom chýb stavebnej konštrukcie (nestabilita, sadanie, nevhodné kotvenie, statické zaťažovanie rámu a krídel okien a pod.)

7.      Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.      Dôvodom na reklamáciu okien a dverí tiež nie je stav, keď pri zvýšenej vlhkosti v miestnosti a nedostatočnom vetraní sa na vnútornom povrchu zasklenia vytvorí kondenzát.

9.      Pre účely reklamácie sa za vadu nepovažuje potreba vykonania nadstavenia okenného kovania, ktoré je potrebné napr. z dôvodu statických zmien v budove, kde sú okná osadené.

 

Čl. 3

Záručná doba

 

1.      Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.

2.      Záručná doba je 24 mesiacov.

3.      Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe.

4.      Predávajúci poskytuje záručnú dobu na mechanické vlastnosti profilov 60 mesiacov a na funkčnosť okien a kovanie poskytuje záručnú dobu 36 mesiacov pri riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe v prípade, že montáž vykonala montážna firma doporučená predávajúcim.

5.      Predávajúci poskytuje záručnú dobu 24 mesiacov na vchodové dvere a ich súčasti, na doplnky (žalúzie, sieťky proti hmyzu, nalepovacie priečky, parapety a pod.) a na montážne práce.

 

Čl. 4

Plynutie záručnej doby

 

1.      Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.

2.      Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

3.      Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

Čl. 5

Vady odstrániteľné

 

1.      Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania.

2.      Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.      Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak zákazník reklamuje výrobok kvôli vade do 6 mesiacov od zakúpenia, platí, že vada existovala už v čase predaja, pokiaľ sa jedná o skryté vady, nezistiteľné pri preberaní tovaru.

4.      Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať. Tieto práva má  tiež kupujúci v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

 

Čl. 6

Vec predávaná so zľavou

 

1.      Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

2.      Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

 

Čl. 7

Uplatnenie práva

 

1.      Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

2.      Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list a doklad o zaplatení kúpnej ceny tovaru.

3.      Kupujúci je povinný reklamovať akúkoľvek vadu nasledovným spôsobom:

·         e-mailom: info@dewind-plast.sk

·         telefonickým kontaktom: +421 949 323 528

 

Čl. 8

Povinnosti predávajúceho, kupujúceho a postup pri uplatnení reklamácie

 

1.      Predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a tiež o vykonávaní záručných opráv.

2.      Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom kupujúcemu.

3.      Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4.      Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie.

5.      Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil.

6.      Kupujúci, ktorý uplatňuje nároky z vád, presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje. V písomnej reklamácii uvedie kupujúci uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

7.      Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobre. Za tým účelom predloží kupujúci daňový doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou a podpisom predávajúceho, ak bol predávajúcim vystavený, dokumentáciu  tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný. Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany kupujúceho riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.

8.      Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezodplatne.

9.      Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

10.  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

11.  Uplatnenie reklamácie nemá vplyv na povinnosť kupujúceho uhradiť svoje záväzky voči predávajúcemu v lehote splatnosti.

12.  Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

 

Čl. 9

Záverečné ustanovenia

 

1.      Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 31. januára 2015.

2.      Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

3.      Reklamačný poriadok je verejne dostupný na internetovej stránke: www.dewind-plast.sk.

4.      Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

 

V Bešeňove, dňa 30.1.2015

 

 

 

 

(v. 2.0 | Execution time: 0.0396 | Memory usage: 2.24MB)