Obchodné podmienky

OBCHODNÉ  PODMIENKY

obchodnej spoločnosti Dewind Plast, s.r.o.

 

 

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

 

1.      Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri kúpe tovaru a služieb ponúkaných predávajúcim v predajni alebo prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu predávajúceho.

2.      Predávajúcim je obchodná spoločnosť Dewind plast, s.r.o. so sídlom Bešeňov 399, 941 41 Bešeňov, Slovenská republika, IČO: 46 162 780, DIČ: 2023262538, IČ DPH:SK2023262538 ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: s.r.o., vložka č.: 28954/N.

3.      Predajňa obchodnej spoločnosti Dewind Plast, s.r.o. sídli na adrese: Pod kopcom 69, 940 02 Nové Zámky.

4.      Prevádzka elektronického obchodu predávajúceho – www.dewind-plast.sk, e-mail: obchod@dewind-plast.sk.

5.      Telefónny kontakt na predávajúceho: +421 908 417 715 (pondelok až piatok 9:00 - 18:00, sobota 8:00 – 12:00).

6.      Bankové spojenie predávajúceho: SK36 0200 0000 0028 8567 9653 VÚB, a.s.

7.      Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovarov a služieb, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho v predajni alebo na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

 

Čl. 2

Základné ustanovenia

 

1.      Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci prevzatím tovaru v predajni alebo odoslaním objednávky prostredníctvom internetu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu uzavretú v predajni alebo na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

2.      Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

3.      Zoznam tovaru v predajni a na akejkoľvek internetovej stránke, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru predávajúci potvrdí a spresní kupujúcemu osobne, telefonicky alebo písomne.

 

Čl. 3

Objednávka a spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

1.      Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho v predajni alebo prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo telefonicky a/alebo e-mailom.

2.      Povinnými údajmi na objednávke od právnickej osoby – firmy sú:

·         obchodné meno,

·         sídlo firmy (zapísané v obchodnom registri),

·         IČO a IČ DPH ak je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť,

·         meno a priezvisko človeka zodpovedného za objednávku,

·         označenie produktu/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu),

·         množstvo objednávaného tovaru,

·         telefón alebo e-mail kupujúceho,

·         vybraný spôsob platby a doručenia tovaru,

·         adresu pre dodanie tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla kupujúceho).

3.      Povinnými údajmi na objednávke od fyzickej osoby – súkromnej osoby sú:

·         meno a priezvisko kupujúceho,

·         bydlisko kupujúceho,

·         označenie produktu/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu),

·         množstvo objednávaného tovaru,

·         telefón alebo e-mail kupujúceho,

·         vybraný spôsob platby a doručenia tovaru,

·         adresu pre dodanie tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu bydliska kupujúceho).

4.      Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim.

5.      Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a overení dostupnosti a termínu dodania tovaru. Automaticky generovaný e-mail o prijatí objednávky do systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

6.      Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje identifikáciu kupujúceho, identifikáciu predávajúceho, jedinečný kód objednávky, dátum a čas prijatia objednávky do systému predávajúceho, názov, množstvo a cenu objednaného tovaru, typ doručenia a jeho cenu, celkovú cenu objednávky, výšku zálohovej platby a informácie o dobe dodania objednaného tovaru. Predávajúci akceptované objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

 

Čl. 4

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 

1.      Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

2.      Predávajúci je povinný podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) oznámiť kupujúcemu pred samotným uzatvorením zmluvy (pred odoslaním objednávky) prostredníctvom internetového obchodu:

·         hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby,

·         obchodné meno, sídlo a kontaktné údaje (adresu, telefónne číslo, e-mail),

·         celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane DPH, príp. iných daní,

·         platobné a dodacie podmienky, taktiež aj dodaciu lehotu,

·         informácie o práve odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní a o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie  od zmluvy, predávajúci zároveň poskytne kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy,

·         informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy a o nákladoch, ktoré v tomto prípade bude spotrebiteľ znášať v súvislosti s vrátením tovaru, rovnako aj informácie o nemožnosti odstúpenia od zmluvy v konkrétnych prípadoch,

·         informácie o prípadnej povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas,

·         poučenie o zodpovednosti predávajúceho za poškodenie tovaru alebo služby,

·         informácie o záruke poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim,

·         informácie o kódexoch správania,

·         informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,

·         informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok,

·         informáciu o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok,

·         informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,

·         informácie o kompatibilite elektronického obsahu.

3.      Predávajúci má ďalej:

·         povinnosť dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu a prijatej zálohy od kupujúceho vo výške 50% z kúpnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

·         povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

·         povinnosť dodať kupujúcemu na základe prijatej zálohovej platby v písomnej alebo elektronickej podobe daňový doklad podľa platných právnych predpisov SR,

·         povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad),

·         právo na riadne a včasné zaplatenie zálohy na kúpnu cenu a ostávajúcej časti kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4.      Kupujúci:

·         má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom medzi kupujúcim a predávajúcim v záväznom akceptovaní objednávky,

·         je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

·         je povinný zaplatiť predávajúcemu zálohu vo výške 50% na dohodnutú kúpnu cenu v deň zamerania tovaru predávajúcim a ostávajúcu časť dohodnutej kúpnej ceny v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

·         je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,

·         berie na vedomie, že napriek odbornej starostlivosti a opatrnosti pracovníkov predávajúceho môže pri demontáži pôvodných okien a dverí (vrátane garážových brán) dôjsť k poškodeniu fasád, muriva, omietky, maľby, obkladov a parapetov priľahlých k stavebnému otvoru. Okrem toho berie kupujúci na vedomie, že pri vykonávaní povrchových murárskych prác nemusí byť dosiahnutá rovnaná identita novej omietky s pôvodnou omietkou, napr. z dôvodu jej opotrebenia poveternostnými vplyvmi, z dôvodu rozdielnosti použitých materiálov a pod., a že vplyvom nepriaznivých vlhkostných  pomerov v obytnom priestore taktiež môže dôjsť k dočasnému roseniu okien či priľahlých stien.

 

Čl. 5

Práva a povinnosti pri stornovaní objednávky a zmenách kúpnej zmluvy

 

1.      Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to iba v prípade, že mu ešte nebola oznámená a/alebo doručená záväzná akceptácia objednávky, a teda kúpna zmluva nenadobudla platnosť. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

2.      Kupujúci má právo podať predávajúcemu návrh na zmenu alebo storno objednávky aj v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť akceptáciou zo strany predávajúceho a to len v prípade, že predmet kúpnej zmluvy nebol ešte predávajúcim fakturovaný alebo expedovaný. Zmenu objednávky je možné podať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Akceptáciu alebo zamietnutie návrhu na zmenu alebo storno objednávky v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť, oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky.

3.      Predávajúci má právo jednostranne zrušiť záväzne akceptovanú objednávku z dôvodu nezaplatenia zálohy na dohodnutú kúpnu cenu kupujúcim vo výške 50% v deň zamerania tovaru predávajúcim.

4.      Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

5.      Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

6.      Ak predávajúci telefonicky kontaktuje kupujúceho s ponukou na uzavretie zmluvy, musia byť kupujúcemu na začiatku každého rozhovoru oznámené identifikačné údaje predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej sa hovor uskutočňuje, obchodný zámer telefonickej komunikácie, a ak ide o odplatnú zmluvu, aj informácia o povinnosti zaplatiť za tovar alebo službu alebo uhradiť iné náklady a poplatky. Tieto údaje musia byť oznámené kupujúcemu aj prípade, ak predávajúci kontaktuje kupujúceho s ponukou na zmenu uzavretej zmluvy. Predávajúci je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov získaných počas telefonického rozhovoru.

7.      Zmluva, ktorej náležitosti boli dohodnuté počas telefonického rozhovoru z podnetu predávajúceho je uzavretá, keď je vyjadrenie súhlasu kupujúceho s obsahom návrhu v písomnej forme doručené predávajúcemu.

 

Čl. 6

Odstúpenie od zmluvy

 

1.      V súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od zmluvy, uzavretej prostredníctvom internetového obchodu, kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak predávajúci poskytol kupujúcemu tieto informácie až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak predávajúci neposkytol kupujúcemu tieto  informácie ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2.      Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

3.      Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, uzavretej prostredníctvom internetového obchodu, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4.      Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

5.      Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, uzavretej prostredníctvom internetového obchodu, u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.      Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby kupujúci odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči.

7.      Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového obchodu alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

8.      Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového obchodu zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

Čl. 7

Cenové podmienky

 

1.      Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim v predajni alebo prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu predávajúceho je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Ceny sú uvádzané s DPH a sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti.

2.      Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov v predajni alebo uvedené na internetovej stránke predávajúceho s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia v predajni alebo na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný.

3.      V prípade, ak sa na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- " alebo "1,-", predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.      Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo „výpredaj“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

5.      Dokladom o predaji je pokladničný blok alebo faktúra, ktorá je pripojené ku každej zásielke pri dodaní tovaru, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

Čl. 8

Dodacie podmienky

 

1.      Predávajúci je povinný záväzne akceptovanú objednávku kupujúceho, ku ktorej uhradil kupujúci zálohu 50% z dohodnutej kúpnej ceny predávajúcemu podľa dohodnutých podmienok splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote stanovenej v záväznej akceptácii objednávky, najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa, keď predávajúci potvrdil akceptáciu objednávky kupujúceho, s výnimkou prípadu, kedy kupujúci pri objednávaní tovaru potvrdil toleranciu predĺženia termínu doručenia o stanovený počet dní. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny.

2.      Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo zálohu z dohodnutej kúpnej ceny, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

3.      Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky inak.

4.      V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru a to dodací list alebo tlačivo prepravcu resp. poštovej spoločnosti, potvrdzujúce prevzatie tovaru. Tretia osoba poverená kupujúcim na prevzatie tovaru je povinná pri preberaní tovaru preukázať sa platným splnomocnením na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve.

5.      V prípade, ak je miestom doručenia tovaru adresa určená v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný prevziať tovar podľa podmienok určených zmluvným prepravcom a zverejnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať nad rámec podmienok zmluvného prepravcu, z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

6.      Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

7.      Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

8.      Predávajúci sa s kupujúcim môže dohodnúť, že objednaný tovar mu predávajúci osobne dopraví na miesto dohodnuté v kúpnej zmluve a to za poplatok 1 km = 1 €. Počet kilometrov sa začína počítať od adresy sídla predajne.

9.      Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar predávajúcemu.

10.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

Čl. 9

Platobné podmienky

 

1.      Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu zálohu na kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve za dohodnutý tovar vo výške 50% z celkovej kúpnej ceny v deň zamerania tovaru predávajúcim.

2.      Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu nesplatenú časť kúpnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky alebo priamou platbou do pokladne v predajni.

3.      V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4.      Ceny uvedené na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Súčasťou ceny nie je dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.

5.      Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu Eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

6.      V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

Čl. 10

Ochrana osobných údajov

 

1.      Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 5 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v čl. 3 týchto všeobecných obchodných podmienok a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

2.      Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje o kupujúcich výlučne pre účely spracovania a tlače daňových dokladov.

 

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

 

1.      Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena platnej legislatívy alebo obchodnej politiky. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená ich umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.      Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

3.      Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik zmluvy budú prednostne riešiť formou zmieru. V prípade neúspechu pri riešení sporu sa zmluvné strany zaväzujú, že svoje prípadné spory predložia na riešenie príslušnému súdu v mieste sídla obchodnej spoločnosti predávajúceho.

4.      Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci prevzatím tovaru v predajni alebo odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Bešeňove, dňa 30.1.2015

 

Dokumenty na stiahnutie:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 

 

(v. 2.0 | Execution time: 0.0637 | Memory usage: 2.28MB)